Aktualności

kv_szeroko

DZIESIĘĆ WSKAZÓWEK ODPOWIEDZIALNEGO PICIA ALKOHOLU

Jeśli zdecydowałeś się świętować szczególne chwile alkoholem, zrób to odpowiedzialnie! Poniżej 10 wskazówek odpowiedzialnego picia alkoholu.

trzeciawaza

Briefing prasowy

29 czerwca 2016 w War­szaw­skiej restau­ra­cji Trze­cia Waza odbę­dzie się śnia­da­nie pra­sowe połą­czone z omó­wie­niem naj­cie­kaw­szych wyni­ków raportu Czego Polacy...

Jacek Wasilewski

Badanie: Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą — w oczach ekspertów

Raport Czego Polacy o alko­holu nie wie­dzą jest już dostępny do pobra­nia. Na nasze zapro­sze­nie wyniki bada­nia sko­men­to­wali: Wszyst­kim eks­per­tom...

2016_06_10_logotyp_AZO_v2

Kampania: Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie

Dlaczego? Dzięki pro­wa­dzo­nym od lat kam­pa­niom edu­ka­cyj­nym więk­szość Pola­ków jest już świa­doma zagro­żeń zwią­za­nych z nie­od­po­wie­dzial­nym zacho­wa­niem na dro­dze, czy...

Alkohol a...

1366900745

ALKOHOL A DZIEŃ PÓŹNIEJ

Wielu z nas spotkało się z tym zjawiskiem i wówczas najczęściej powtarzanym zdaniem jest: „Już nigdy więcej nie piję”. Mowa...

1391521655

ALKOHOL A UDANA IMPREZA

W naszej kulturze zabawa i relaks bardzo często wiążą się z alkoholem. Jest on nieodłącznym elementem imprez u znajomych czy...

1366899053

ALKOHOL A CIĄŻA

Ocze­ki­wa­nie na dziecko to wyjąt­kowy czas w życiu kobiety, w któ­rym należy szcze­gól­nie trak­to­wać swój orga­nizm, ponie­waż odpo­wiada się nie...

1366900310

ALKOHOL A PROWADZENIE SAMOCHODU

Prowadzenie samochodu to czynność wymagająca zwiększonej koncentracji. Siedząc za kierownicą, musimy jednocześnie obserwować otoczenie i podejmować często bardzo szybkie decyzje. Alko­hol...

Interaktywna gra
Czy jesteś odpowiedzialny?

Chcę zagrać!

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij