CZYM JEST ALKOHOL?

1391175246Zde­cy­do­wana więk­szość z nas spo­żywa alkohol. Kojarzy się on zazwy­czaj z dobrą zabawą, towa­rzy­stwem, imprezą. Pijemy, bo inni piją. Pijemy, bo po jego spo­życiu robi się ?fajnie?. Okazji zwykle nie bra­kuje. Rzadko kiedy zasta­na­wiamy się, co tak naprawdę spo­ży­wamy. Warto jednak dowie­dzieć się, czym jest alkohol, biorąc pod uwagę jego wła­ści­wości.

Alkohol jest psy­cho­ak­tywną sub­stancją, oddzia­łu­jącą na funk­cjo­no­wanie naszego mózgu, a to oznacza, że jego kon­sumpcja ma wpływ na nasze zacho­wanie. Im więcej alko­holu w naszym orga­ni­zmie, tym bar­dziej wpływa on na to, co mówimy, jak myślimy i co widzimy. Duża ilość alko­holu osłabia naszą zdol­ność do podej­mo­wania roz­sąd­nych decyzji, cza­sami wręcz pobudza do zachowań, któ­rych na co dzień byśmy się krę­po­wali.

Co to oznacza dla nas, konsumentów?

Na pewno nie to, że mamy w ogóle nie pić alko­holu. Alkohol pity z umiarem, w odpo­wiednim czasie i miejscu może być czę­ścią zdro­wego trybu życia. Warto więc mieć odpo­wiednią wiedzę i spo­żywać go w sposób racjo­nalny i odpo­wie­dzialny.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij