Nie kupuj bez banderoli

1376292987

Ist­nieje niemal 70% ryzyka, że kupując nie­le­galny alkohol, można trafić na tak zwaną odka­żankę. Jest to alkohol wytwa­rzany ze  spi­ry­tusu prze­my­sło­wego wyko­rzy­sty­wa­nego do pro­dukcji płynu do spry­ski­waczy czy pod­pałki do grilla. Butelka ?odka­żanki? zawiera silnie tru­jące sub­stancje che­miczne: wyższe alko­hole, alde­hydy, pozo­sta­łości ska­żal­ników (np. izo­pro­panol), rako­twórczy chlo­ro­form, tru­jący glikol i wreszcie naj­groź­niejszy składnik ? metanol. Wymie­nione sub­stancje z domieszką np. wody z basenu prze­ciw­po­ża­ro­wego lub desz­czówki z przy­droż­nych stawów sta­nowią mie­szankę śmier­telną lub przy więk­szej dozie szczę­ścia powo­du­jącą trwałą śle­potę. Rocznie z powodu zatrucia ska­żonym alko­holem w Polsce do szpi­tali trafia blisko 500 pacjentów.

Osoby się­ga­jące po nie­le­galny alkohol zazwy­czaj nie zdają sobie sprawy z rze­czy­wi­stej jakości spo­ży­wa­nego trunku. Sprze­dawcy prze­ko­nują, że ofe­rują domowej pro­dukcji bimber, spi­rytus kra­dziony z Polmosu bądź trunek z prze­mytu, gdy tym­czasem w butelce znaj­duje się odka­żany alkohol prze­my­słowy. Klient kon­ty­nuuje zakupy, dopóki on, jego rodzina lub zna­jomi nie trafią na tru­jący alkohol. A wtedy kon­se­kwencje są na ogół tra­giczne, głównie ze względu na sposób pro­dukcji odka­ża­nego alko­holu, pod­czas której pomi­nięte są wszelkie normy sani­tarne. Piw­nice, garaże i chlewy to stan­dar­dowe miejsca, w któ­rych znaj­dują się roz­lewnie. Należy pod­kre­ślić, że nie ma to nic wspól­nego z tak zwanym bim­brow­nic­twem, czyli domowym wytwa­rza­niem alko­holu na własne potrzeby. Nie­le­galny alkohol jest dostępny w całej Polsce, a głów­nymi miej­scami dys­try­bucji są bazary, tar­go­wiska i meliny. O popu­lar­ności nie­le­gal­nych trunków decy­duje ich niska cena oraz nie­świa­do­mość kon­su­mentów. Trudna sytu­acja gospo­darcza może dodat­kowo sprzyjać roz­wo­jowi szarej strefy.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij