ALKOHOL A UDANA IMPREZA

W naszej kulturze zabawa i relaks bardzo często wiążą się z alkoholem. Jest on nieodłącznym elementem imprez u znajomych czy też tych z rodziną. Poniżej prezentujemy kilka porad i wskazówek dotyczących tego, jak odpowiedzialnie spożywać alkohol na imprezie.

Porada 1.
Na imprezę nie przychodź głodny

Pamiętaj o tym, aby zjeść przed wyj­ściem na imprezę. Jeśli to ty zapra­szasz gości, nie zapo­mnij podać im czegoś do jedzenia. Picie na pusty żołądek sprawia, że alkohol ?uderza do głowy? znacznie szyb­ciej.

Porada 2.
Nie przekraczaj granicy swoich możliwości

Orga­nizm każ­dego czło­wieka reaguje na alkohol ina­czej i ta sama ilość wypi­tego trunku może dać zupełnie inne efekty u róż­nych osób. Nauka tego, ile można wypić, nie zaj­muje aż tak dużo czasu, a na pewno zapro­cen­tuje w przy­szłości.

Porada 3.
Nie musisz wypić z każdym

?Ze mną nie wypi­jesz?!? ? to może być ostatnie zdanie, które zapa­mię­tasz z imprezy. Alko­ho­lowe zabawy często pro­wadzą do tego, że pije się za dużo i za szybko. To zazwy­czaj kończy się źle i może mieć naprawdę poważne kon­se­kwencje. Na imprezie zawsze dzieje się tyle, że spo­kojnie można zre­zy­gnować z tego typu zabaw.

Porada 4.
Pij wodę lub inne napoje pomiędzy kolejnymi drinkami

Picie na pusty żołądek to bardzo zły sposób spo­ży­wania alko­holu. Ponadto alkohol odwadnia orga­nizm. Regu­larne picie wody lub innych napojów pozwoli orga­ni­zmowi pozo­stać nawod­nionym, dzięki czemu zachowa siłę, żeby dotrwać do jej końca.

Porada 5.
Przestań pić, gdy tylko zaczniesz czuć się nietrzeźwy

Symp­tomy, które pod­po­wia­dają, że już czas prze­stać, to nie­moż­li­wość zebrania myśli, roz­ma­zany obraz, trud­ności z wymową i pro­blem z utrzy­ma­niem rów­no­wagi.

Porada 6.
Jak bezpiecznie wrócić do domu

Warto pamiętać, aby przed imprezą zrobić wszystko, by po imprezie bez­piecznie wrócić do domu. Przed wyj­ściem należy spytać o dokładny adres, pod którym odbywać się będzie zabawa, spraw­dzić nocne połą­czenia do domu lub zapisać sobie numer tak­sówki w tele­fonie. Tuż przed wyj­ściem warto spraw­dzić, czy mamy wszystko ze sobą ? klucze do miesz­kania, pie­niądze na tak­sówkę i doła­do­wane konto w tele­fonie.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij