Szkolenia w Gdyni

12 i 16 grudnia odbyły się cztery szko­lenia dla pra­cow­ników gastro­nomii oraz sklepów dzia­ła­ją­cych na obsza­rach obję­tych pro­gramem rewi­ta­li­zacji Gdyni. 

Gdyń­skie szko­lenia są wspólną ini­cja­tywą Urzędu Miasta i Związku Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy — ini­cja­tora kam­panii „Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie”. Warsz­taty dosko­nale wpi­sują się w reali­zo­wany przez Gdynię proces rewi­ta­li­zacji sze­ściu obszarów w mie­ście.

- Gdynia pro­wadzi dość libe­ralną poli­tykę pozwoleń na sprzedaż alko­holu, nie stwa­rzając istot­nych barier w tym zakresie. Mając jednak świa­do­mość skutków, jakie niesie ze sobą nie­od­po­wie­dzialne korzy­stanie z alko­holu, widzimy koniecz­ność pod­jęcia działań które pomogą prze­zwy­ciężyć wystę­pu­jące pro­blemy. Pro­po­nu­jemy roz­wią­zania, które pozwolą na unik­nięcie koniecz­ności ogra­ni­czania liczby punktów sprze­daży alko­holu w wyty­po­wa­nych obsza­rach, bo mamy świa­do­mość, że pro­wa­dzona tam dzia­łal­ność gospo­darcza zapewnia miesz­kańcom moż­li­wość utrzy­my­wania swoich rodzin i jest zarazem ważnym ele­mentem funk­cjo­no­wania i roz­woju miasta. Pamię­tajmy, rewi­ta­li­zacja to nie tylko poprawa stanu infra­struk­tury, ale i pomoc w roz­wią­zy­waniu roz­ma­itych pro­blemów spo­łecz­nych — pod­kreśla Andrzej Bień, wice­prze­wod­ni­czący Rady Miasta Gdyni.

Celem szkoleń było pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka. Popro­wa­dził je Robert Lemański — dyplo­mo­wany spe­cja­lista z zakresu pro­fi­lak­tyki, spe­cja­lista z zakresu biz­nesu spo­łecznie odpo­wie­dzial­nego i szko­le­nio­wiec dla organów kon­troli przed­się­biorców posia­da­ją­cych zezwo­lenia na sprzedaż napojów alko­ho­lo­wych.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij