SPRZEDAWCY ALKOHOLU

Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych kierowane są do personelu sprzedażowego napojów alkoholowych, barmanów i kelnerów.

Szko­lenia przy­go­to­wane zostały z myślą o pra­cow­ni­kach punktów sprze­daży bez­po­śred­niej (restau­racje, puby, kluby) oraz punktów sprze­daży alko­holu prze­zna­czo­nego do kon­sumpcji nie w miejscu zakupu (sklepy, stacje ben­zy­nowe). Tre­ne­rami są eks­perci z zakresu roz­wią­zy­wania pro­blemów alko­ho­lo­wych.

Głównym narzę­dziem edu­ka­cyjnym wspie­ra­jącym te dzia­łania jest prze­wodnik ?Odpo­wie­dzialna sprzedaż i ser­wo­wanie napojów alko­ho­lo­wych?. Prze­wodnik zawiera kom­plek­sową wiedzę z zakresu zasad sprze­daży i ser­wo­wania alko­holu, opi­saną w przy­stępny i atrak­cyjny sposób.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij