ALKOHOL A PROWADZENIE SAMOCHODU

Prowadzenie samochodu to czynność wymagająca zwiększonej koncentracji. Siedząc za kierownicą, musimy jednocześnie obserwować otoczenie i podejmować często bardzo szybkie decyzje.

1391175563Alkohol jako środek odu­rza­jący osłabia odbie­ranie przez nas róż­nych bodźców, spo­walnia nasze ruchy i proces podej­mo­wania decyzji. Innymi słowy, nega­tywnie wpływa na wszystkie te ele­menty, które są nie­zwykle istotne przy pro­wa­dzeniu samo­chodu.

Z badań wynika, że praw­do­po­do­bień­stwo spo­wo­do­wania wypadku dro­go­wego przez nie­trzeź­wego kie­rowcę zwiększa się przy więk­szym stę­żeniu alko­holu:

od 0,5? ? 2 razy,

od 0,8? ? 4 razy,

od 1,0? ? 7 razy,

od 1,5? ? aż 36 razy.

Po spo­życiu alko­holu:

- wydłuża się czas naszej reakcji (np. hamo­wania);

- pogarsza się ostrość widzenia, co oznacza poten­cjalne trud­ności z dostrze­że­niem znaków dro­go­wych, zmie­nia­jącej się sygna­li­zacji świetlnej, innych samo­chodów czy pie­szych prze­cho­dzą­cych przez ulicę;

- gorzej oce­niamy odle­głości (np. samo­chód jadący z prze­ciwka);

- nara­stają trud­ności z jed­no­cze­snym wyko­ny­wa­niem kilku ruchów, które przy pro­wa­dzeniu na trzeźwo nie sta­nowią naj­mniej­szego kło­potu (np. skrę­canie i zmiana biegów).

Pro­wa­dzenie samo­chodu i spo­ży­wanie alko­holu wyklu­czają się nawzajem. Jeśli więc pla­nu­jemy wyru­szyć w trasę, to naj­lep­szym spo­sobem na unik­niecie nie­bez­pie­czeń­stwa jest rezy­gnacja z alko­holu. Po spo­życiu alko­holu pod żadnym pozorem nie można pro­wa­dzić samo­chodu. Należy cier­pliwie odczekać kilka godzin, zależnie od ilości wypi­tych trunków, aby nie narażać siebie i innych. Jazda samo­chodem po spo­życiu alko­holu to lek­ko­myśl­ność, która może się wiązać z poważ­nymi kon­se­kwen­cjami praw­nymi w postaci utraty prawa jazdy, grzywny, ogra­ni­czenia wol­ności, a w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet z karą pozba­wienia wol­ności!

Wszelkie zwy­cza­jowo podej­mo­wane próby, np. wypicie kawy, zje­dzenie obfi­tego posiłku czy spacer na świeżym powie­trzu, mogą jedynie wpłynąć na to, jak będziemy się czuli, ale w żaden sposób nie zmienią stę­żenia alko­holu we krwi! Tym samym zasto­so­wanie tych i innych spo­sobów nie zmieni faktu, że alkohol ma wpływ na nasze zacho­wanie.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij