ALKOHOL A ORGANIZM CZŁOWIEKA

Alkohol składa się z bardzo małych cząsteczek, które wchłaniane są do krwi i wraz z nią wędrują po całym organizmie. Dlatego mogą mieć negatywny wpływ na różne organy, a gdy dotrą do mózgu, powodują zmiany nastroju i samopoczucia.

1391175820Wypity alkohol dostaje się do żołądka prze­wodem pokar­mowym. Jest on w żołądku roz­drab­niany, a następnie prze­su­wany w stronę jelita cien­kiego, skąd zostaje wchło­nięty do krwi. Po około 5 minu­tach dociera do mózgu. Naj­pierw zaczyna oddzia­ływać na te oko­lice mózgu, które odpo­wia­dają za mecha­nizmy kon­troli i postrze­gania.

Jeśli w żołądku znaj­duje się pokarm, alkohol zostaje z nim zmie­szany przed prze­su­nię­ciem do jelita cien­kiego. Wła­śnie to mie­szanie spo­walnia proces wchła­niania alko­holu do krwi. Trzeba pamiętać, że jedzenie pod­czas picia alko­holu tylko spo­walnia, a nie zatrzy­muje objawów upo­jenia alko­ho­lo­wego. Cały wypity trunek i tak znaj­dzie się w końcu w naszym krwio­biegu i powę­druje po ciele, nega­tywnie wpły­wając na funk­cjo­no­wanie takich waż­nych organów, jak wątroba, serce i płuca.

Alkohol po około 20 minu­tach od spo­życia dociera do wątroby, która prze­twarza i neu­tra­li­zuje jego czą­steczki, aż prze­staną być szko­dliwe, a następnie je wydala. Wątroba prze­twarza alkohol w tempie 8 gramów na godzinę.

Nie­wielka część alko­holu (mniej niż 10%) jest też wyda­lana z moczem, odde­chem i potem. Reszta pod­lega utle­nieniu, co oznacza, że cząstki alko­holu, podobnie jak cząstki jedzenia, łączą się we krwi z tlenem, zmie­niając się w energię pożyt­ko­waną na bie­żąco lub maga­zy­no­waną w orga­ni­zmie.

Cho­ciaż alkohol ma pewne war­tości odżywcze, są one słabej jakości, gdyż bra­kuje w nim witamin, białka i skład­ników mine­ral­nych. Ponadto w prze­ci­wień­stwie do pokarmów jest meta­bo­li­zo­wany prawie wyłącznie w wątrobie. To wła­śnie wątroba jako pierwsza pod­lega nie­ko­rzystnym skutkom nad­uży­wania alko­holu.

Spożycie takiej samej ilości alkoholu powoduje, iż:

MA ON WIĘKSZY WPŁYW NA KOBIETY NIŻ NA MĘŻCZYZN
MA WIĘKSZY WPŁYW NA OSOBY DROBNE NIŻ POTEŻNIEJSZEJ POSTURY
MA WIĘKSZY WPŁYW NA OSOBĘ Z PUSTYM ŻOŁĄDKIEM NIŻ NA KOGOŚ PO OBFITYM POSIŁKU

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij