ODKAŻANKA

?Odkażanka? to nazwa używana dla zbiorczego określenia napojów alkoholowych wyprodukowanych z wykorzystaniem odkażonego spirytusu technicznego. Ujmując rzecz bardziej obrazowo, ?odkażanka? to oczyszczone podpałki do grilla, rozmrażacze, rozpuszczalniki czy płyny do mycia szyb.

czaszkaSza­cuje się, że zde­cy­do­wana więk­szość obecnie dostęp­nego w Polsce nie­le­gal­nego alko­holu to wła­śnie oczysz­czony spi­rytus prze­my­słowy. Naj­czę­ściej sprze­daje się go w postaci czy­stego spi­ry­tusu, rza­dziej jako gotowy pro­dukt, np. wódkę, rum czy whisky.

?Odka­żankę? można  nabyć zwykle w pla­sti­ko­wych butel­kach typu PET, w prze­wa­ża­jącej mierze o pojem­ności 1 litra, z cha­rak­te­ry­stycz­nymi zakręt­kami, bez żad­nych napisów czy znaków han­dlo­wych. Pro­wa­dzone na terenie całej Polski badania dowodzą, że ten rodzaj alko­holu można kupić sto­sun­kowo łatwo, głównie na baza­rach albo w meli­nach za pośred­nic­twem ?dobrze zorien­to­wa­nych osób?.

Taki ska­żony alkohol jest oczysz­czany i jako ?czysty? spi­rytus wpro­wa­dzany do sprze­daży w cenie deta­licznej zazwy­czaj kil­ku­nastu do kil­ku­dzie­sięciu zło­tych za litr. To wła­śnie bardzo kon­ku­ren­cyjna cena sta­nowi o tak dużej popu­lar­ności ?odka­żanki?.

Proces odka­żania alko­holu nie jest tak prosty, jak pro­dukcja bimbru. Nie wymaga jednak spe­cja­li­stycz­nych pro­cedur, środków ani pomiesz­czeń. Dys­po­nując sto­sowną wiedzą, można go prze­pro­wa­dzić w ?domo­wych? warun­kach.

Zanim zde­cy­du­jemy się na zakup takiego pro­duktu i ucie­szymy z zaosz­czę­dzo­nych kilku zło­tych, warto zdać sobie sprawę, że nawet po oczysz­czeniu ?odka­żanka? zawiera bardzo dużo sub­stancji nie­bez­piecz­nych dla zdrowia i życia czło­wieka!

Czy ktoś z nas napiłby się zaku­pionej na stacji ben­zy­nowej pod­pałki do grilla albo płynu do mycia szyb? Na pewno nie, a ?odka­żanka? to nic innego jak bez­barwna, lekko oczysz­czona pod­pałka do grilla czy płyn do mycia szyb.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij