Noworoczne postanowienia — dieta, sport…a alkohol?

Sty­czeń to tra­dy­cyjnie czas nowo­rocz­nych posta­no­wień. Wiele z nich dotyczy upra­wiania sportu, poprawy kon­dycji, lep­szego odży­wania. Z dru­giej strony nie chcemy prze­cież rezy­gnować z zabawy, świę­to­wania, imprez – zwłaszcza w kar­na­wale! Tu rodzi się pytanie – co ze spo­ży­wa­niem alko­holu?

Czy jeśli tre­nu­jemy musimy zre­zy­gnować z alko­holu? Czy może wręcz prze­ciwnie – trak­tować go jako izo­tonik przy­datny po wysiłku? Czy można w odpo­wie­dzialny sposób cie­szyć się alko­holem, rów­no­cze­śnie utrzy­mując zdrową, zba­lan­so­waną dietę? Orga­ni­za­torzy kam­panii Alkohol Zawsze Odpo­wie­dzialnie posta­no­wili roz­wiać popu­larne mity i o opinię zapytać eks­pertów:

Czy to prawda, że alkohol sku­tecznie pomaga na zakwasy? Czy piwo po tre­ningu może nas przed nimi ochronić?
W pro­cesie tre­ningu w kon­tro­lo­wany sposób uszka­dzamy nasze tkanki, aby odbu­do­wały się moc­niejsze. Powsta­jące w ten sposób mikro­usz­ko­dzenia włó­kien mię­śnio­wych mogą obja­wiać się nie­przy­jem­nymi „zakwa­sami”. Jed­nakże jest to ele­ment natu­ral­nego pro­cesu gojenia tkanek, któ­rego zde­cy­do­wanie nie opłaca się zabu­rzać. Po tre­ningu dobrze jest umie­jętnie się roz­luźnić wła­ściwie zjeść, uzu­pełnić płyny – wyja­śnia Krzysztof Ste­fanek, szef zespołu fizjo­te­ra­peutów The­ra­moca. Piwo po tre­ningu fizycznym należy trak­tować tak samo jak każdy inny alkohol, nie jest izo­to­ni­kiem, powo­duje wypłu­kanie mikro i makro ele­mentów, powo­duje wypłu­kanie potasu, sodu, magnezu z orga­nizmu czło­wieka – tłu­maczy dr n. med. Marcin Basiak, Adiunkt Kli­niki Chorób Wewnętrz­nych i Far­ma­ko­logii, Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego.

A jak sprawa wygląda z dietą? Czy jeśli chcemy się zdrowo odży­wiać musimy zupełnie z alko­holu zre­zy­gnować? Nie­wielkie ilości alko­holu można do diety włą­czyć. Jeżeli już decy­du­jemy się na spo­życie alko­holu, pamię­tajmy o uzu­peł­nianiu płynów. Przyj­muje się, że jedna czą­steczka alko­holu wiąże dwie czą­steczki wody. Zde­cy­do­wanie lepiej wybierać formy czyste bez żad­nych dodatków na przy­kład wytrawne wino czy sama czysta wódka. Będzie to zde­cy­do­wanie lżejszy alkohol pod kątem kalo­rycz­ności i dostar­czenia cukrów pro­stychodpo­wiada Monika Kry­nicka – Gać, die­te­tyczka, TI Fit­ness.

Jak widzimy dba­łość o kon­dycję i zdrowie nie oznacza wyklu­czenia alko­holu. Należy jednak cie­szyć się nim roz­sądnie i odpo­wie­dzialnie. Wtedy, znaj­dzie swoje miejsce w zba­lan­so­wanym trybie życia.

 

 

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij