ALKOHOL A MŁODZIEŻ

Problem spożywania alkoholu przez młodzież jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy nastolatek przechodzi intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu nowych doświadczeń.

1391179485Mło­dzież ujawnia wtedy różne zacho­wania pro­ble­mowe, tj. picie alko­holu, sto­so­wanie nar­ko­tyków, palenie papie­rosów, wczesne podej­mo­wanie współ­życia, wcho­dzenie w kon­flikty z prawem oraz wiele innych.

Alkohol jest dla mło­dych ludzi przede wszystkim środ­kiem uła­twia­jącym nawią­zy­wanie zna­jo­mości i roz­wi­janie kon­taktów spo­łecz­nych. Poprawia też samo­po­czucie i atmos­ferę wspólnej zabawy. Jest także czyn­ni­kiem, dzięki któ­remu mło­dzież może pozy­skać akcep­tację rówie­śników, daje też poczucie nie­za­leż­ności i doro­słości.

Mło­dzież jest szcze­gólnie podatna na szko­dliwe spo­ży­wanie alko­holu przede wszystkim z powodu braku doświad­czenia w jego spo­ży­waniu. Więk­szość mło­dych ludzi nie zdaje sobie sprawy z nega­tyw­nych kon­se­kwencji picia, takich jak: utrata zdrowia, wypadki, uto­nięcia, ryzyko popad­nięcia w nałóg, zacho­wania agre­sywne, przemoc czy trud­ności w nauce. Brak wiedzy i pozy­tywne ocze­ki­wania względem alko­holu sprzy­jają obni­żeniu wieku ini­cjacji alko­ho­lowej.

Co ważne, picie alko­holu może zabu­rzyć pra­wi­dłowy rozwój fizyczny i psy­chiczny nasto­latków. Alkohol to sub­stancja wpły­wa­jąca na główny system ner­wowy, który prze­ciętnie u czło­wieka doj­rzewa do 21. roku życia. Roz­wi­ja­jący się mózg jest struk­turą nie­zwykle podatną i wraż­liwą na uszko­dzenie. Picie alko­holu ety­lo­wego w tym okresie może zakłócić ten deli­katny proces. Szcze­gólnie dotyczy to części mózgu odpo­wie­dzial­nych za pamięć, zdol­ności moto­ryczne i koor­dy­nację. W kon­se­kwencji nasto­latki doświad­cza­jące pro­blemów alko­ho­lo­wych przed 18. rokiem życia zazwy­czaj mają np. gorsze wykształ­cenie niż ich rówie­śnicy. Badania poka­zują także, że inten­sywne spo­ży­wanie alko­holu przez mło­dzież może pro­wa­dzić do tzw. przed­wcze­snego sta­rzenia się mózgu, czyli wystą­pienia takich zabu­rzeń funkcji poznaw­czych, jakie obser­wuje się u osób w pode­szłym wieku.
Młody orga­nizm jest także dużo bar­dziej podatny na uza­leż­nienie. Mimo że u mło­dych ludzi bardzo rzadko można zdia­gno­zować cho­robę alko­ho­lową, to samo spo­ży­wanie alko­holu stwarza ryzyko uza­leż­nienia od alko­holu w przy­szłości. Część naukowców uważa, że przej­ście od picia oby­cza­jo­wego do uza­leż­nienia wystę­puje u mło­dzieży ok. cztery razy szyb­ciej niż u osób doro­słych.

Czyn­niki chro­niące mło­dzież przed wystą­pie­niem zachowań ryzy­kow­nych, w tym przed piciem alko­holu, to m.in. cechy indy­wi­du­alne (inte­li­gencja, umie­jęt­ności wer­balne, towa­rzy­skość, roz­wi­nięte mecha­nizmy samo­kon­troli, wysokie poczucie wła­snej war­tości), dobre relacje z rodziną i naj­bliż­szym oto­cze­niem oraz wsparcie i pomoc śro­do­wiska poza­ro­dzin­nego (bez­pieczne sąsiedztwo, dobra atmos­fera w szkole, zaan­ga­żo­wanie spo­łeczne).

Roz­po­wszech­nienie pro­blemu pica alko­holu przez nasto­latki w Polsce jest podobne do innych krajów euro­pej­skich. Poka­zują to dwa mię­dzy­na­ro­dowe badania mło­dzieży: ESPAD (The Euro­pean School Survey Pro­ject on Alcohol and Other Drugs) i HBSC (The Health Beha­viour in School-Aged Chil­dren). Oba pro­jekty prze­pro­wa­dzane są cyklicznie.

Raport ESPAD z 2011 roku wykazał, że do pierw­szej piątki państw, które uzy­skały naj­wyższy odsetek nasto­latków piją­cych w ostat­nich 12 mie­sią­cach, należą: Czechy (93%), Dania (92%), Niemcy (89%), Grecja (89%) i Monako (89%). Zde­cy­do­wanie niższe wyniki odno­to­wano w Islandii (43%) i Albanii (52%). Polska z wyni­kiem 78% zna­lazła się poniżej śred­niej UE, wyno­szącej 79%. Bardzo podobny wynik uzy­skano, ana­li­zując spo­ży­wanie alko­holu w ostat­nich 30 dniach. Z kolei badania HBSC wyka­zały, że w Polsce ponad połowa nasto­latków (58%) regu­larnie spo­żywa alkohol, a co piąty nasto­latek się upija. Naj­czę­ściej mło­dzież pije piwo (51%), rza­dziej wódkę (41%) czy wino (26%). Po alkohol nieco czę­ściej się­gają chłopcy (62%) niż dziew­czyny (53%).

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij