MŁODZIEŻ

Zna­czącym pro­blemem wystę­pu­jącym w spo­łe­czeń­stwie jest spo­ży­wanie i dostęp­ność alko­holu wśród mło­dzieży. Z przy­go­to­wa­nego przez ZP PPS raportu ?Alkohol a zdrowie? wynika, że kon­takt z alko­holem miało 94,8% mło­dzieży do ukoń­czenia 16. roku życia. Ten odsetek wska­zuje, że pomimo ist­nie­ją­cych regu­lacji praw­nych nie­letni mają łatwy dostęp do alko­holu.

Sta­no­wisko pro­du­centów jest jed­no­znaczne ? alkohol to pro­dukt prze­zna­czony dla osób doro­słych. Dla­tego Związek Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy anga­żuje się w dzia­łania mające na celu zapo­bie­ganie zbyt wcze­snej ini­cjacji alko­ho­lowej wśród mło­dzieży i budo­wanie świa­do­mości oto­czenia (rodziców, sprze­dawców, szkoły) na temat kon­se­kwencji się­gania po alkohol w młodym wieku.
Dotych­cza­sowe dzia­łania edu­ka­cyjne prze­pro­wa­dzone przez ZP PPS, a kie­ro­wane do mło­dych ludzi to: ?Mło­dość bez pro­centów?, ?Full Con­troll? oraz reali­zacja filmu edu­ka­cyj­nego ?Domówka?.

1. Kam­pania ?Mło­dość bez pro­centów? porusza pro­blem dostęp­ności alko­holu dla osób nie­let­nich. Akcja zwraca szcze­gólną uwagę na wzrost świa­do­mości na temat ist­nienia prawa zaka­zu­ją­cego sprze­daży alko­holu osobom poniżej 18. roku życia. Ini­cja­torem i głównym koor­dy­na­torem kam­panii jest Gdań­skie Cen­trum Pro­fi­lak­tyki Uza­leż­nień.

2. ?Full Con­troll? to kam­pania kie­ro­wana do ludzi mło­dych, głównie stu­dentów. Porusza pro­blem odpo­wie­dzial­nego spo­ży­wania napojów alko­ho­lo­wych oraz zachowań zwią­za­nych z czasem odpo­czynku oraz mode­lami zabawy i relaksu, które w naszej kul­turze wiążą się często z alko­holem. Zakres prze­ka­zy­wanej wiedzy to pro­ble­ma­tyka radzenia sobie w sytu­acjach stresu i w róż­nych oko­licz­no­ściach towa­rzy­skich, w któ­rych młodzi ludzie zwykle się­gają po alkohol. Ini­cja­torem i głównym koor­dy­na­torem kam­panii jest Gdań­skie Cen­trum Pro­fi­lak­tyki Uza­leż­nień.

3. Film ?Domówka? to pro­dukcja fil­mowa prze­zna­czona dla mło­dzieży, przy­go­to­wana we współ­pracy z Wydziałem Komu­ni­kacji Spo­łecznej Komendy Sto­łecznej Policji. Film będzie wyko­rzy­sty­wany przez poli­cjantów, straż­ników miej­skich oraz nauczy­cieli i peda­gogów jako pomoc dydak­tyczna w pro­wa­dzo­nych zaję­ciach pro­fi­lak­tycz­nych.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij