KONSUMENCI ALKOHOLU

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) dostrzegł potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

1366900587ZP PPS od wielu lat z dużym suk­cesem pro­wadzi pro­gram edu­ka­cyjny dla kon­su­mentów alko­holu i pro­muje model odpo­wie­dzial­nego spo­ży­wania wyrobów alko­ho­lo­wych poprzez witrynę inter­ne­tową www.pijodpowiedzialnie.pl.

Dodat­kowo ZP PPS przy­go­tował bro­szurę skie­ro­waną do kon­su­mentów napojów alko­ho­lo­wych.

Celem bro­szury jest rze­telna edu­kacja kon­su­mentów na temat odpo­wie­dzial­nego spo­ży­wania alko­holu, przed­sta­wiona w przy­stępny i atrak­cyjny sposób.

Bro­szura “Mapa odpo­wie­dzialnej kon­sumpcji”

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij