KIEROWCY

W 2008 r. wystartowała pierwsza edycja kampanii ?Piłeś? Nie jedź!?, kierowanej do środowiska kierowców.

Pro­du­cenci alko­holu są świa­domi tego, jak zna­czącym zagro­że­niem dla ruchu dro­go­wego są nie­trzeźwi kie­rowcy. Wśród kie­rowców funk­cjo­nuje wiele błęd­nych prze­konań doty­czą­cych wpływu alko­holu na spraw­ność psy­cho­mo­to­ryczną. Pod­no­szenie świa­do­mości kie­rowców, jak i całego spo­łe­czeń­stwa w zakresie zagrożeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem pojazdów pod wpływem alko­holu jest zada­niem, które wyzna­czyli sobie pro­du­cenci alko­holu.

Mimo że liczba wypadków samo­cho­do­wych oraz ofiar śmier­tel­nych spo­wo­do­wa­nych przez pija­nych kie­rowców zmniejsza się z roku na rok, to pro­wa­dzenie samo­chodu po spo­życiu alko­holu cały czas sta­nowi w Polsce bardzo poważny pro­blem. Corocznie ginie kil­kaset osób, a tysiące innych zostaje ran­nych w wielu wypad­kach spo­wo­do­wa­nych przez lek­ko­myśl­nych, prze­sadnie ufa­ją­cych swoim moż­li­wo­ściom kie­rowców.

Pod­sta­wowym celem kam­panii jest dążenie do ogra­ni­czenia liczby pija­nych kie­rowców jeż­dżą­cych po pol­skich dro­gach oraz zmi­ni­ma­li­zo­wanie nega­tyw­nych skutków takich zachowań.
Pro­wa­dzenie takiej kam­panii ma sens tylko wów­czas, gdy reali­zuje się ją we współ­pracy z waż­nymi z punktu widzenia bez­pie­czeń­stwa dro­go­wego insty­tu­cjami ? z policją, Mini­ster­stwem Spraw Wewnętrz­nych czy Insty­tutem Trans­portu Samo­cho­do­wego.

Dzięki zaan­ga­żo­waniu wielu pod­miotów kam­pania pro­wa­dzona jest na sze­roką skalę. Do świa­do­mości kie­rowców infor­macje na temat zagrożeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem pojazdów po spo­życiu alko­holu docie­rają m.in. za pomocą spotów rekla­mo­wych wyświe­tla­nych w tele­wizji, w kinach oraz na moni­to­rach w środ­kach trans­portu publicz­nego, a także reklam zamiesz­cza­nych na auto­bu­sach komu­ni­kacji miej­skiej.

Więcej infor­macji można zna­leźć na stronie inter­ne­towej:

www.pileniejedz.com.pl

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij