ILE TO ZA DUŻO?

Alkohol składa się z bardzo małych czą­ste­czek, które wchła­niane są do krwi i wraz z nią wędrują po całym orga­ni­zmie. Dla­tego mogą mieć nega­tywny wpływ na różne organy. Kiedy alkohol dociera do mózgu, powo­duje zmiany nastroju i samo­po­czucia.

ile-to-za-duzo-grafikaAlkohol spo­ży­wany w umiar­ko­wa­nych ilo­ściach może mieć pozy­tywny wpływ na zdrowie fizyczne i psy­chiczne. Ame­ry­kański instytut NIAAA (National Insti­tute on Alcohol Abuse and Alco­ho­lism) prze­pro­wa­dził badania w celu usta­lenia dawki alko­holu, której spo­życie sta­nowi mini­malne ryzyko dla orga­nizmu.

Minimalne ryzyko

W oparciu o te badania usta­lono, że dla męż­czyzn dopusz­czalną dawką są cztery stan­dar­dowe dawki alko­holu na dzień, ale nie więcej niż 14 w ciągu całego tygo­dnia, z zacho­wa­niem dwóch dni abs­ty­nencji.

Kobiety cha­rak­te­ry­zują się większą podat­no­ścią na nega­tywne skutki spo­życia alko­holu, dla­tego dla nich dopusz­czalną dawką są trzy (lub mniej) stan­dar­dowe dawki alko­holu i nie więcej niż 7 w tygo­dniu, rów­nież z zacho­wa­niem dwóch dni abs­ty­nencji.
Nie prze­kra­czając ww. dawek, pozo­staje się w tzw. strefie niskiego ryzyka, to jest w strefie, w której zagro­żenie zdrowia orga­nizmu jest mini­malne.

Powyższe dawki dotyczą tych momentów naszego życia, w któ­rych moż­liwe jest spo­ży­wanie alko­holu. Nie dotyczy więc sytu­acji, gdy wiemy, że będziemy pro­wa­dzić samo­chód, oraz kobiet w ciąży. Obo­wią­zuje bowiem wów­czas bez­względny zakaz spo­ży­wania alko­holu.

Picie ryzykowne

To spo­ży­wanie alko­holu w sposób, który może spo­wo­dować poważne szkody w orga­ni­zmie czło­wieka ? zarówno psy­chiczne, jak i fizyczne. Jest to picie alko­holu w nad­mier­nych ilo­ściach i w sytu­acjach, w któ­rych nie powinno się go spo­żywać, np. pod­czas ciąży, gdy zaży­wamy leki lub jest to nie­wska­zane z powodu cho­roby. Takie spo­ży­wanie alko­holu może pro­wa­dzić do poważ­nych kon­se­kwencji.

Picie szkodliwe

To picie alko­holu w sposób powo­du­jący szkody zdro­wotne zarówno soma­tyczne (np. uszko­dzenie wątroby, nad­ci­śnienie tęt­nicze), jak i psy­chiczne (stany depre­syjne, stany lękowe, draż­li­wość, nad­po­bu­dli­wość).

Poniższa tabela przedstawia ilość czystego alkoholu określającą poszczególne sposoby picia:

tabelka-ile-to-za-duzo