CZY WARTO?

Legalny alkohol jest produktem dokładnie przebadanym i wytwarzanym z zachowaniem rygorystycznych norm sanitarnych. W przypadku nielegalnego alkoholu nie jest dostępna żadna informacja dotycząca jego pochodzenia i składu. Sprzedawca może wówczas wprowadzić w błąd konsumenta, twierdząc, że sprzedaje bimber czy nalewkę.

Cza­sami z cie­ka­wości czy z powodu atrak­cyjnej ceny kon­su­menci decy­dują się na taki zakup. Każda butelka nie­le­gal­nego trunku może zawierać szko­dliwe dla zdrowia i życia sub­stancje che­miczne.

W skład takiego alko­holu mogą wcho­dzić m.in.:

  • metanol, który powo­duje śle­potę i śmierć,
  • glikol ety­lowy, który powo­duje uszko­dzenie mózgu, nerek i wątroby,
  • chlo­ro­form, któ­rego spo­ży­wanie pro­wadzi do raka trzustki i wątroby oraz mar­skości wątroby,
  • alde­hydy i oleje fuzlowe, zabójcze dla wątroby,
  • sztuczne barw­niki.

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Główny Inspek­torat Sani­tarny wynika, że w co trze­ciej butelce nie­le­galnie roz­pro­wa­dza­nego alko­holu znaj­duje się chlo­ro­form, a w co dzie­siątej metanol. Dawka alko­holu mety­lo­wego zagra­ża­jąca śle­potą to od 4 do 15 ml, a dawka śmier­telna zaczyna się od 30 ml.
Aby upewnić się, że sprze­da­wany alkohol jest legalny, należy spraw­dzić, czy:

  • wszystkie ele­menty gra­ficzne na ban­de­roli są wyraźnie wydru­ko­wane,
  • umiesz­czając ban­de­rolę poziomo na linii wzroku, na fio­le­towym pro­sto­kącie pojawia się litera ?S?,
  • ele­menty ban­de­roli w kolorze fio­le­towym są wyczu­walne doty­kiem,
  • opa­ko­wanie jest opa­trzone ety­kietą w języku pol­skim.

Jeśli alkohol jest sprze­da­wany w miejscu nie­po­sia­da­jącym zezwo­lenia na obrót alko­holem, wska­zana jest wzmo­żona czuj­ność, ponieważ zazwy­czaj jest to nie­le­galny alkohol.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij