ALKOHOL A CIĄŻA | CIĄŻA

1391179617Ocze­ki­wanie na dziecko to wyjąt­kowy czas w życiu kobiety, w którym należy szcze­gólnie trak­tować swój orga­nizm, ponieważ odpo­wiada się nie tylko za siebie, ale także za dru­giego czło­wieka, który dopiero przy­go­to­wuje się do przyj­ścia na świat. Odpor­ność kształ­tu­ją­cego się orga­nizmu jest mocno ogra­ni­czona, dla­tego nie warto ryzy­kować i w tym okresie należy cał­ko­wicie zre­zy­gnować ze spo­ży­wania alko­holu.

Alkohol jako związek che­miczny ma duży wpływ na funk­cjo­no­wanie orga­nizmu doro­słego czło­wieka. Łatwo więc sobie uzmy­słowić, że jego wpływ na nie­wy­kształ­cony jeszcze orga­nizm małego dziecka jest znacznie większy. Wypity przez kobietę alkohol pojawia się w orga­ni­zmie dziecka w takim samym stę­żeniu.

Co istotne, cię­żarna kobieta nie musi pić ani często, ani dużo, by alkohol mógł nega­tywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Cza­sami wystarczy nawet nie­wielka i jed­no­ra­zowo spo­żyta ilość alko­holu, a kon­se­kwencje mogą być dla dziecka dotkliwe. Alkohol wypity w czasie ciąży może wiązać się z wie­loma pro­ble­mami, w tym z wystą­pie­niem Pło­do­wego Zespołu Alko­ho­lo­wego (FAS).

FAS to zespół zabu­rzeń poja­wia­ją­cych się u dzieci jako skutek nara­żenia ich na tok­syczne dzia­łanie alko­holu w życiu pło­dowym. Może się ujawnić w postaci wad wro­dzo­nych, zabu­rzeń soma­tycz­nych lub neu­ro­lo­gicz­nych. FAS jest jed­nostką cho­ro­bową i każdy lekarz ma upraw­nienia do posta­wienia dia­gnozy.

FAS może obja­wiać się u dziecka m.in.:

 • niską wagą uro­dze­niową,
 • obni­że­niem odpor­ności,
 • opóź­nie­niem wzrostu,
 • defor­macją ciała i twarzy,
 • mało­gło­wiem,
 • trud­no­ściami w zapa­mię­ty­waniu, myśleniu, prze­twa­rzaniu infor­macji,
 • jąka­niem się lub pro­ble­mami z arty­ku­lacją,
 • trud­no­ściami w utrzy­maniu rów­no­wagi (dziecko może mieć pro­blem ze ska­ka­niem na jednej nodze, scho­dze­niem i wcho­dze­niem po scho­dach, a jego ruchy mogą być nie­sko­or­dy­no­wane),
 • trud­no­ściami w radzeniu sobie w sytu­acjach spo­łecz­nych,
 • zmien­no­ścią nastrojów,
 • nad­po­bu­dli­wo­ścią i impul­syw­no­ścią,
 • pro­ble­mami z sercem, ner­kami, wzro­kiem i słu­chem.

Wypicie alko­holu w ciąży nie zawsze powo­duje wystą­pienie FAS. Warto sobie jednak uświa­domić, że spo­ży­wając alkohol w czasie ciąży, ryzy­ku­jemy pra­wi­dłowy rozwój dziecka.

Usta­lenie bez­piecznej dawki alko­holu nie jest moż­liwe, lepiej więc cał­ko­wicie powstrzymać się od spo­ży­wania alko­holu w czasie ciąży. Uro­dzenie zdro­wego dziecka przez kobietę, która w trakcie ciąży piła alkohol, jeszcze o niczym nie świadczy ? każda ciąża jest inna, każda kobieta i każde dziecko ina­czej reaguje na różne oko­licz­ności i sub­stancje, w tym alkohol.

Czy 9 miesięcy całkowitej abstynencji to aż tak duże wyrzeczenie?

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij