ALKOHOL A DZIEŃ PÓŹNIEJ

Wielu z nas spotkało się z tym zjawiskiem i wówczas najczęściej powtarzanym zdaniem jest: ?Już nigdy więcej nie piję?. Mowa oczywiście o kacu.

glowaKac to reakcja orga­nizmu na zatrucie alko­holem. Kac zaczyna się od 8 do 12 godzin po ostatnim spo­życiu napoju alko­ho­lo­wego. Ból głowy, odwod­nienie i zmę­czenie to jego naj­częstsze objawy. Inne, które mogą wystąpić, to nad­wraż­li­wość na światło i hałas, roz­draż­nienie, zawroty głowy, nud­ności i wymioty. Nasi­lenie objawów zależy od orga­nizmu i ilości spo­ży­tego wcze­śniej alko­holu.

Na temat tego, jak pozbyć się kaca, powstała nie­zli­czona ilość opo­wieści, ale jedynym naprawdę sku­tecznym spo­sobem na unik­nięcie kaca pozo­staje roz­sądne picie. Naj­gorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest wypicie alko­holu następ­nego dnia, czyli tzw. klina.  W ten sposób jedynie prze­dłuża się stan zatrucia orga­nizmu i nastę­puje jego dalsze odwod­nienie. Odwod­nienie orga­nizmu, któ­rego efektem jest ból głowy oraz uczucie pra­gnienia, powo­duje także picie kawy lub innych napojów zawie­ra­ją­cych kofeinę. Złym pomy­słem jest rów­nież branie lekarstw przed snem. Dodat­kowa sub­stancja tylko obciąży orga­nizm i spo­wolni proces prze­twa­rzania alko­holu.

Naj­waż­niejszą czyn­no­ścią, która pomoże w prze­trwaniu kaca, jest odpo­wiednie nawad­nianie orga­nizmu. Należy pić dużo wody i soków, nie­wska­zane jest spo­ży­wanie napojów zawie­ra­ją­cych kofeinę.

Ważne, aby po prze­bu­dzeniu zjeść zdrowy posiłek. Poranny ból głowy jest spo­wo­do­wany tym, że roz­kła­danie alko­holu przez orga­nizm powo­duje spadek cukru we krwi. Lepiej więc ?dzień po? nie odma­wiać sobie jedzenia. Głód zwiększy tylko efekt niskiego poziomu cukru. Arty­kuły pole­cane do spo­ży­wania to węglo­wo­dany zło­żone: kra­kersy, bułeczki, chleb, kasze lub makaron.

Powyższe porady mogą jedynie pomóc w prze­trwaniu kaca. Naj­lep­szym lekar­stwem jest jednak czas. Po około 8?24 godzi­nach od momentu poja­wienia się kaca objawy powinny minąć.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij