Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie — prezentacja badań podczas 6 Targów CSR

W trakcie 6. Targów CSR, które odbyły się na Sta­dionie PGE Naro­dowym w War­szawie (17 listo­pada 2016) pre­zen­to­wa­liśmy kam­panią Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie oraz dzie­li­liśmy się wiedzą na temat roli badań mar­ke­tin­go­wych w kam­pa­niach edu­ka­cyj­nych.
Targi CSR to naj­większe i naj­waż­niejsze wyda­rzenie poświę­cone spo­łecznej odpo­wie­dzial­ności biz­nesu w Polsce. Co dwa lata gro­madzi w jednym miejscu teo­re­tyków i prak­tyków CSR, eks­pertów, firmy i orga­ni­zacje spo­łeczne. Jest forum wymiany wiedzy i doświad­czeń oraz dzie­lenia się naj­lep­szymi prak­ty­kami działań spo­łecz­nych. W takim miejscu nie mogło zabraknąć też ZP PPS i kam­panii Alkohol Zawsze Odpo­wie­dzialnie.

Odwie­dza­jący nasze sto­isko mogli zmie­rzyć się z zada­niem, któ­remu nie podołał ani jeden z 1001 prze­ba­da­nych wiosną 2016 r. Polaków – musieli usze­re­gować osiem napojów w swoich stan­dar­do­wych obję­to­ściach w zależ­ności od tego, po którym w naszym orga­ni­zmie będzie naj­więcej czy­stego alko­holu (i pro­mili). Pod­czas targów z wyzwa­niem zmie­rzyło się pół tysiąca osób, z czego dwoje uczest­ników (ser­decznie im gra­tu­lu­jemy) pora­dziło sobie z tym zada­niem i wie­działo, że pra­wi­dłowa kolej­ność to (od naj­więk­szej zawar­tości czy­stego alko­holu):

Kul­mi­na­cyjną czę­ścią pre­zen­tacji kam­panii był panel dys­ku­syjny z udziałem eks­pertów zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wanie i reali­zację badania spo­łecz­nego Czego Polacy o Alko­holu nie wiedzą. Przy­po­mnijmy, że badanie i jego wyniki zebrane w raport były pod­stawą do opra­co­wania założeń naszej kam­panii.

Spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność przed­się­biorców i edu­kacja spo­łeczna to obszar często doty­ka­jący tematów trud­nych. Tematów tabu, zwią­za­nych z obec­no­ścią sil­nych ste­reo­typów, czy też po prostu takich, w któ­rych nasza skłon­ność do budo­wania swo­jego wize­runku może zna­cząco zabu­rzyć wyniki badań. Z dru­giej strony, bez dobrej zna­jo­mości tego, co myślą nasi odbiorcy trudno mówić o pla­no­waniu działań zwią­za­nych z kam­pa­niami edu­ka­cyj­nymi. Nasi pre­le­genci na przy­kła­dzie raportu „Czego Polacy o alko­holu nie wiedzą” opo­wia­dali o wyzwa­niach jakie mają przed sobą orga­ni­za­torzy kam­panii edu­ka­cyj­nych.
Krzysztof Szczer­bacz, kie­rownik działu badań z agencji badaw­czej ARC Rynek i Opinia, pod­kre­ślił rolę zespołu i współ­pracy osób odpo­wie­dzial­nych za komu­ni­kację, stra­tegię i mar­ke­ting, ale też umie­jęt­ności spraw­dzania założeń i hipotez. Na przy­kład, poprzez wła­ściwie dobrane metody ich testo­wania i spraw­dzania w bada­niach mar­ke­tin­go­wych.
Doktor habi­li­to­wany Jacek Wasi­lewski, medio­znawca i kul­tu­ro­znawca, pod­kre­ślał, że badanie opinii i postaw jest zada­niem trudnym. Na odpo­wiedzi będzie wpły­wało wiele czyn­ników, rów­nież takich jak obec­ność (lub brak) grupy i ankie­tera, to co o sobie myślimy i jak chcemy się postrzegać, czy też tema­tyka. Dla­tego ważne są świa­dome i prze­my­ślane decyzje zwią­zane z wyborem metod badaw­czych.
Zasto­so­wana w naszym badaniu metoda pozwo­liła na zmi­ni­ma­li­zo­wanie wielu błędów i uzy­skanie pełnej repre­zen­ta­tyw­ności badania dla doro­słych Polaków, czy też zmi­ni­ma­li­zo­wanie błędów wyni­ka­ją­cych z tak zwa­nego „błędy ankie­ter­skiego”. Polega on na tym, że w obec­ności ankie­tera sta­ramy się udzielać odpo­wiedzi, które nie koniecznie są zgodne z prawdą, ale sta­wiają nas w dobrym świetle.
Jednym z cie­kaw­szych wnio­sków z badania „Czego Polacy o alko­holu nie wiedzą” była ana­liza postaw i motywów, które wiążą się ze spo­ży­wa­niem napojów z alko­holem. Wbrew pier­wotnym hipo­tezom, oka­zało się, że takie ele­menty demo­gra­ficzne jak wiek, miejsce zamiesz­kania, dochód czy wykształ­cenie nie wpływa na uzy­skane wyniki. Jedynie w kilku przy­pad­kach poja­wiły się róż­nice ze względu na płeć.
Zapra­szamy ser­decznie do zapo­znania się z naszym raportem i do obej­rzenia w całości nagrania z panelu, w trakcie, któ­rego nasi eks­perci mówili o tym jak pora­dzić sobie z tym wyzwa­niem, ale też o tym co pomaga we wdro­żeniu sku­tecz­nych kam­panii edu­ka­cyj­nych.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij