Alkohol w Sopocie tylko odpowiedzialnie

INFORMACJA PRASOWA
22 lutego w Sopocie odbędą się otwarte szko­lenia “Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych” dla pra­cow­ników sklepów i lokali gastro­no­micz­nych. To wspólna ini­cja­tywa Urzędu Miasta i Związku Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy – orga­ni­za­tora kam­panii spo­łecznej Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie. Celem szkoleń jest pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka.

Szko­lenia w Sopocie to część ogól­no­pol­skiej kam­panii Alkohol. Zawsze odpo­wie­dzialnie zaini­cjo­wanej przez ZP PPS. Związek Pra­co­dawców Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy od wielu lat wspiera i ini­cjuje akcje zwią­zane z pro­mocją odpo­wie­dzialnej kon­sumpcji alko­holu. Były to między innymi kam­panie: „Piłeś? Nie jedź!” – skie­ro­wana do kie­rowców, „Lepszy start dla Two­jego dziecka” – edu­ku­jąca przy­szłe mamy, czy też „Tu się sprawdza doro­słość” – pro­wa­dzona we współ­pracy z sie­ciami han­dlo­wymi. Teraz posta­no­wi­liśmy pójść krok dalej – pro­wa­dzimy ogól­no­polską kam­panię spo­łeczną skie­ro­waną do wszyst­kich doro­słych Polaków. Dzia­łania poka­zu­jące, że odpo­wie­dzialne podej­ście do alko­holu, nie ogra­nicza się jedynie do wybra­nych grup, czy szcze­gól­nych oko­licz­ności — lecz dotyczy każ­dego z nas. – mówi Iga Wasi­le­wicz, rzecz­niczka pra­sowa ZPPPS.
Warsz­taty ide­alnie wpi­sują się w dzia­łania pro­wa­dzone od lat przez Peł­no­moc­nika Pre­zy­denta Sopotu ds. Uza­leż­nień. Poli­tyka wobec alko­holu to nie zakazy i nakazy, ale przede wszystkim edu­kacja. Dla­tego cie­szymy się na moż­li­wość wspólnej reali­zacji szkoleń kie­ro­wa­nych do osób, które na co dzień sprze­dają alkohol, mają bez­po­średni kon­takt z klien­tami. Jeśli oni będą więcej wie­dzieli na temat odpo­wie­dzial­nego spo­ży­wania napojów alko­ho­lo­wych, będą mogli prze­kazać tę wiedzę dalej, co może uchronić przed nie­od­po­wie­dzial­nymi zacho­wa­niami klientów spo­ży­wa­ją­cych alkohol. – Mał­go­rzata Pobłocka – Główny Spe­cja­lista ds. Pro­fi­lak­tyki Uza­leż­nień w Urzę­dzie Miasta Sopotu.

Szko­lenie odbę­dzie się 22 lutego 2017 r. w dwóch turach: dla pra­cow­ników punktów han­dlo­wych o 10.30, a dla pra­cow­ników lokali gastro­no­micz­nych o 13.00, w Urzę­dzie Miasta Sopotu przy ul. Mary­narzy 4 w Sopocie. Popro­wadzi je Robert Lemański — dyplo­mo­wany spe­cja­lista z zakresu pro­fi­lak­tyki, spe­cja­lista z zakresu biz­nesu spo­łecznie odpo­wie­dzial­nego i szko­le­nio­wiec dla organów kon­troli przed­się­biorców posia­da­ją­cych zezwo­lenia na sprzedaż napojów alko­ho­lo­wych.
Więcej infor­macji na temat kam­panii na www.alkoholzawszeodpowiedzialnie.pl
Hono­ro­wego patro­natu kam­panii udzie­liły m.in.: Wodne Ochot­nicze Pogo­towie Ratun­kowe, Kra­jowa Izba Gospo­darcza, Polska Orga­ni­zacja Handlu i Dys­try­bucji, Polska Izba Handlu, Fun­dacja Krzyś, Pol­skie Towa­rzy­stwo Pie­lę­gniar­stwa Ratun­ko­wego, Instytut Samo­rzą­dowy, Śląski Uni­wer­sytet Medyczny w Kato­wi­cach, Uni­wer­sytet Medyczny w Poznaniu, War­szawski Uni­wer­sytet Medyczny.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij