Alkohol w Sopocie tylko odpowiedzialnie

Alkohol w Sopocie tylko odpo­wie­dzialnie 22 lutego w Sopocie odbyły się otwarte szko­lenia “Odpo­wie­dzialna sprzedaż i poda­wanie napojów alko­ho­lo­wych”. Wzięło w nich udział ponad 40 pra­cow­ników sklepów i lokali gastro­no­micz­nych oraz przed­sta­wi­ciele Policji, Straży Miej­skiej i Urzędu Miasta.   

Sopot to kolejne miasto, w którym nawią­za­liśmy współ­pracę z lokal­nymi wła­dzami i wspólnie zor­ga­ni­zo­wa­liśmy warsz­taty skie­ro­wanie do pra­cow­ników lokali han­dlo­wych i gastro­no­micz­nych. Celem szkoleń jest pod­nie­sienie wiedzy na temat alko­holu, zarówno jako spe­cy­ficz­nego pro­duktu han­dlo­wego, jak i sub­stancji o okre­ślonym wpływie na orga­nizm czło­wieka. Szko­lenie było podzie­lone na dwie tury – pierwsza adre­so­wana do sprze­dawców, pra­cow­ników i wła­ści­cieli sklepów, druga do pra­cow­ników gastro­nomi — bar­manów, kel­nerów, mana­gerów restau­racji i klubów. W warsz­ta­tach wzięli też udział funk­cjo­na­riusze Komendy Miej­skiej Policji (w tym dwóch dziel­ni­co­wych), funk­cjo­na­riusze Straży Miej­skiej (wraz z Komen­dantem Toma­szem Dudą) oraz pra­cow­nicy Urzędu Miasta Sopotu. Wszyscy uczest­nicy otrzy­mali pamiąt­kowe cer­ty­fi­katy.  Temat edu­kacji doty­czącej alko­holu spo­tkał się z dużym zain­te­re­so­wa­niem mediów. Szko­lenie odwie­dzili repor­terzy Radia Gdańsk i Radia ESKA oraz „kamery” TVN24 i Polsat News.

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij