ALKOHOL A TY?

Często zapo­mi­namy o tym, że alkohol jest sub­stancją psy­cho­ak­tywną, która wpływa na funk­cjo­no­wanie naszego mózgu. Nie znaczy to, że każdy, kto trochę wypije, będzie miał obni­żony nastrój albo depre­syjne myśli. Należy jednak pamiętać, że alkohol zmienia zacho­wanie czło­wieka.  

Alkohol może sprawić, że będziesz szczę­śliwy lub smutny, że na imprezie sta­niesz się duszą towa­rzy­stwa lub ogarnie Cię sen­ność i znu­żenie. Napoje alko­ho­lowe bardzo różnie oddzia­łują na czło­wieka. To, w jaki sposób alkohol wpływa na orga­nizm, zależy m.in. od wieku, płci i odmien­nych wła­ści­wości każ­dego z nas. Nie bez zna­czenia jest także aspekt kul­tu­rowy.

Wiek

Reakcja orga­nizmu na alkohol zależy od wieku. Im czło­wiek starszy, tym bar­dziej podatny na jego dzia­łanie. Dzieje się tak ze względu na niższą zdol­ność orga­nizmu do jego roz­kła­dania. Ponadto starsi ludzie często biorą lekar­stwa, które także wpły­wają na moż­li­wości orga­nizmu do meta­bo­li­zo­wania alko­holu.

Płeć

Z powodów fizjo­lo­gicz­nych alkohol oddzia­łuje na kobiety ina­czej niż na męż­czyzn. Kobiety są bar­dziej podatne na wpływ alko­holu, nawet wów­czas gdy mają ten sam wzrost i wagę co męż­czyźni. Dzieje się tak z kilku powodów:

1. Orga­nizm prze­cięt­nego męż­czyzny to ok. 61% wody, a kobiety — 52%. Ciało kobiety zawiera więcej tłuszczu niż ciało męż­czyzny, a zawar­tość tłuszczu i wody w ciele wpływa na stę­żenie alko­holu. W przy­padku kobiet i męż­czyzn o tej samej wadze, piją­cych tę samą ilość alko­holu, stę­żenie alko­holu u kobiet będzie wyższe.

2. Kobiety mają mniejszą zdol­ność do meta­bo­li­zo­wania alko­holu. W ich orga­ni­zmie wystę­puje mniejsze stę­żenie dehy­dro­ge­nazy, czyli enzymów wątro­bo­wych, które roz­kła­dają alkohol. Dla­tego proces jego roz­kładu prze­biega wol­niej niż u męż­czyzn.

3. Sto­so­wanie pigułek anty­kon­cep­cyj­nych lub innych lekarstw zawie­ra­ją­cych estrogen spo­walnia tempo, w jakim alkohol jest eli­mi­no­wany z orga­nizmu.

4. Dłu­go­trwałe spo­ży­wanie alko­holu jest bar­dziej nie­bez­pieczne dla kobiet. Uza­leż­nione od alko­holu kobiety są bar­dziej nara­żone na cho­roby serca, wątroby, trzustki czy pro­blemy z ciśnie­niem krwi niż uza­leż­nieni męż­czyźni.

Rozkładanie alkoholu w organizmie

Oprócz wspo­mnia­nych powyżej czyn­ników istotna jest także szyb­kość, z jaką orga­nizm roz­kłada alkohol. Proces roz­kła­dania alko­holu przez enzymy, czyli meta­bo­li­zo­wania, nastę­puje w wątrobie. Stan­dar­dowo wątroba jest w stanie roz­łożyć w ciągu jednej godziny jedną stan­dar­dową dawkę alko­holu, ale jest to duże uogól­nienie, gdyż szyb­kość meta­bo­li­zo­wania alko­holu jest inna u każ­dego z nas. Jeśli czło­wiek spo­żywa go więcej, niż wątroba jest w stanie roz­łożyć, alkohol gro­madzi się we krwi oraz w tkan­kach orga­nizmu, cze­kając, aż zostanie zme­ta­bo­li­zo­wany. To wła­śnie z tego powodu spo­ży­wanie trunków alko­ho­lo­wych w szybkim tempie pro­wadzi do wyso­kiego stę­żenia alko­holu we krwi, a w kon­se­kwencji do upo­jenia alko­ho­lo­wego.

Czynniki kulturowe

Badania naukowe wska­zują, że dzieci alko­ho­lików są nara­żone na wystę­po­wanie pro­blemów alko­ho­lo­wych cztery razy bar­dziej niż te, które wycho­wują się w rodzi­nach nie­do­tknię­tych tym pro­blemem. Oczy­wi­ście dora­stanie w takiej rodzinie nie deter­mi­nuje alko­ho­lizmu dziecka, nie­mniej jednak jest czyn­ni­kiem znacznie zwięk­sza­jącym takie ryzyko.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij