6. Targi CSR – relacja zdjęciowa

Blisko 500 osób prze­te­sto­wało swoją wiedzę o alko­ho­lach pod­czas 6. Targów CSR. Targi, zor­ga­ni­zo­wane przez Forum Odpo­wie­dzial­nego Biz­nesu, odbyły się 17 listo­pada 2016 roku, na Sta­dionie PGE Naro­dowym w War­szawie. Według danych orga­ni­za­torów odwie­dziło je około 2000 gości. Wśród 70 wystawców nie mogło zabraknąć ZP PPS i kam­panii Alkohol. Zawsze Odpo­wie­dzialnie.

Nasza kam­pania była pre­zen­to­wana na prze­stronnym sto­isku nr 41. Na gości cze­kały quizy pole­ga­jące na sze­re­go­waniu alko­holi pod względem zawar­tości czy­stego alko­holu, mate­riały infor­ma­cyjne, gadżety, filmy edu­ka­cyjne i oczy­wi­ście eks­perci kam­panii. Prze­pro­wa­dzono rów­nież mini­panel eks­percki, pod­czas któ­rego Jacek Wasi­lewski, Krzysztof Szczer­bacz i Witold Sie­kie­rzyński roz­ma­wiali o roli badań spo­łecz­nych w pro­wa­dzeniu i doborze narzędzi do kam­panii spo­łecz­nych.

Zapra­szamy do zapo­znania się z galerią!

 

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij