KOBIETY W CIĄŻY

W ramach działań edukacyjnych od 2008 r. cyklicznie prowadzona jest kampania edukacyjna skierowana do kobiet w ciąży pn. ?Lepszy start dla Twojego dziecka?.

Pro­du­cenci alko­holu dostrze­gają to, że wiedza na temat zacho­wania pełnej abs­ty­nencji pod­czas ciąży jest klu­czowa dla kobiet cię­żar­nych i pla­nu­ją­cych ciążę. Ta wiedza może przy­czynić się do unik­nięcia w przy­szłości pro­blemów spo­łecz­nych, jakie mogłyby powstać z powodu spo­ży­wania napojów alko­ho­lo­wych przez kobiety w ciąży.

Celem kam­panii jest uświa­do­mienie kobietom, że nawet nie­wielka ilość alko­holu spo­ży­tego w czasie ciąży może nega­tywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Szcze­gó­łowe infor­macje na ten temat są prze­ka­zy­wane za pośred­nic­twem ulotek, bro­szur infor­ma­cyj­nych, pla­katów zamiesz­cza­nych w apte­kach, kli­ni­kach, przy­chod­niach i innych tego typu pla­ców­kach na terenie całego kraju, a także z wyko­rzy­sta­niem mediów ? tych bar­dziej tra­dy­cyj­nych, takich jak prasa, i tych nowo­cze­śniej­szych — Inter­netu.
Dodat­kowo każ­dego roku prze­pro­wa­dzane są ogól­no­pol­skie badania na temat podej­ścia kobiet do spo­ży­wania alko­holu w czasie ciąży. Z badań można się dowie­dzieć m.in., jaki odsetek cię­żar­nych Polek pije alkohol w czasie ciąży oraz co sądzą na temat spo­ży­wania alko­holu w tym wyjąt­kowym okresie.

Kam­pania jest skie­ro­wana głównie do kobiet w wieku 18?35 lat, wów­czas bowiem kobiety naj­czę­ściej decy­dują się na uro­dzenie dziecka.

Więcej infor­macji można zna­leźć na stronie inter­ne­towej:

http://www.lepszystart.com.pl/

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij