BIMBER

Bimber to alkohol produkowany w domowych warunkach z wykorzystaniem prostych urządzeń.

1391002064Popu­lar­ność bimbru wynika z pro­stoty jego pro­dukcji. Można go otrzymać z łatwo dostęp­nych surowców ? ziem­niaków, zboża, a nawet cukru czy cukierków. Zazwy­czaj ma ostry, nie­przy­jemny zapach, ale przez lata sma­kosze bimbru opra­co­wali wiele receptur mają­cych na celu uroz­ma­icenie jego walorów sma­ko­wych. Stąd bardzo często dodaje się do bimbru owoce, a sam proces pro­dukcji mody­fi­kuje poprzez np. jego uszla­chet­nianie (czyli pozbycie się draż­nią­cego, ostrego smaku).

Szczyt popu­lar­ności bimbru przy­padł w Polsce na lata 80. ubie­głego wieku, kiedy dostęp­ność alko­holu była mocno ogra­ni­czona. Po latach słab­ną­cego zain­te­re­so­wania tym wyrobem wydaje się, że bimber (księ­ży­cówka, samogon, duch puszczy) ponownie wraca do łask.
Bim­brow­nictwo w nie­któ­rych regio­nach naszego kraju często jest ele­mentem miej­scowej tra­dycji. Recep­tury i sprzęt do desty­lacji są tam prze­ka­zy­wane z poko­lenia na poko­lenie, a pro­dukcja bimbru na własne potrzeby cieszy się nie­słab­nącą popu­lar­no­ścią. Jest to o tyle nie­po­ko­jące, że bimber to alkohol nie­le­galny, nie­pod­da­wany pro­ce­sowi kon­troli jakości, a tym samym poten­cjalnie nie­bez­pieczny dla kon­su­menta.

Bimber zawiera wpraw­dzie głównie alkohol ety­lowy, który spo­ży­wany odpo­wie­dzialnie nie powi­nien sta­nowić zagro­żenia, jednak ze względu na proces pro­dukcji, który nie odbywa się w prze­zna­czo­nych do tego miej­scach i z uży­ciem sprzętu o para­me­trach sto­so­wa­nych przy pro­dukcji legal­nego alko­holu, w bim­brze mogą pojawić się sub­stancje sta­no­wiące zagro­żenie dla zdrowia, a często nawet życia kon­su­menta. Mowa tu przede wszystkim o alko­holu mety­lowym, ale także o meta­lach (cynk, miedź) czy fuzlach.

Należy pamiętać rów­nież o tym, że pro­dukcja bimbru jest nie­le­galna!

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij