ALKOHOL A ZDROWIE

Alkohol towarzyszy nam zarówno podczas spotkań towarzyskich, jak i większych imprez. Spożywany w sposób odpowiedzialny pozwala świetnie się bawić, dlatego picie alkoholu w umiarkowanych ilościach jest częścią zrównoważonego trybu życia. Rozsądne picie ma pozytywny wpływ na nasze życie towarzyskie, a także zdrowie fizyczne i psychiczne.

Badania dowodzą, że spo­ży­wanie alko­holu w umiar­ko­wa­nych ilo­ściach może pro­wa­dzić do pew­nych psy­cho­lo­gicz­nych korzyści. Efektem takiego picia jest uczucie zmniej­szenia stresu i pozbycia się napięcia. Przy nie­wiel­kiej ilości alko­holu można się po prostu zre­lak­sować.

Umiar­ko­wane spo­ży­wanie alko­holu wpływa także na zdrowie fizyczne. W dłuż­szej per­spek­tywie takie picie obniża ryzyko wystą­pienia cho­roby wień­cowej oraz chorób układu krą­żenia.
Oprócz tego zwiększa się poziom dobrego, a obniża poziom złego cho­le­ste­rolu. Alkohol po wej­ściu do orga­nizmu działa bowiem jak roz­cień­czalnik krwi. Może więc zmniej­szyć praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pienia zakrzepów w tęt­ni­cach. Oczy­wi­ście alkohol nie jest lekar­stwem na wszystkie cho­roby. Spo­ży­wany w roz­sąd­nych ilo­ściach ma pozy­tywny wpływ na czło­wieka, ale w zbyt dużych ilo­ściach może poważnie zaszko­dzić.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij